Aan sportverenigingen worden steeds hogere eisen gesteld. Zo maar iemand voor een groep zetten om een team te begeleiden is niet voldoende meer. Spelers, maar zeker ook ouders, worden steeds mondiger, willen graag steeds meer invloed uitoefenen op het te voeren beleid en hebben over veel zaken een duidelijke mening of belangrijke vragen. Daarom is het zaak als vereniging een duidelijk beleid uit te stippelen, dit te bewaken en de juiste personen in te zetten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering hiervan. Een belangrijk onderdeel binnen het beleid is de opleiding van onze jeugdspelers. De opleiding zal moeten geschieden volgens een opleidingsplan waarmee wij duidelijkheid verschaffen naar de leden, de spelers en ouders van leden van Voetbalvereniging Nederhorst (VV Nederhorst). Het moet de rode draad worden binnen de vereniging. Daarnaast wordt beschreven wat de vereniging van de leden en ouders van de leden mag verwachten. Hieronder is het plan op hoofdlijnen samengevat en is tevens een specifiek beleidsplan voor keepers te vinden.

Klik hier voor de uitgebreide versie van het voetbaltechnisch beleidsplan, dat is geschreven voor VV Nederhorst door VV Nederhorst.

Klik hier voor het technisch beleidsplan keepers.

Doelstelling

VV Nederhorst streeft naar de volgende voetbaldoelstellingen:

 • Het zijn van een amateurvereniging waar, voor zowel senioren (mannen en dames) als jeugdleden (jongens en meisjes), ruimte geboden wordt voor prestatiegericht en recreatief voetbal.
 • Sportiviteit, respect en spelvreugde staan centraal. Er is aandacht voor iedere speler, zodat iedereen de kans krijgt zijn/haar kwaliteiten zo optimaal mogelijk te benutten.
 • VV Nederhorst leidt langs de prestatiegerichte jeugdelftallen uiteindelijk op voor haar eerste elftal. Getalenteerde spelers vanuit de jeugd moeten goed opgeleid de stap kunnen maken naar de seniorenselectie.

De algemene doelstelling voor zowel prestatiegerichte als recreatieve teams is om het maximale uit iedere speler/speelster te halen op voetbalgebied. Dit willen wij realiseren door spelers/speelsters op hun eigen niveau te laten voetballen, met en tegen gelijkwaardige spelers.

Teams & speelwijze

Spelers worden opgeleid om op meerdere posities in het veld te kunnen spelen en inzetbaar te zijn. De teams van VV Nederhorst spelen om te winnen en niet om verlies te voorkomen. Willen winnen is ook durven verliezen.
De D-pupillen en juniorenteams van VV Nederhorst worden opgeleid met en spelen vanuit het 1:4:3:3 spelsysteem. In de A-junioren en soms ook in de B-junioren kan er al gewerkt worden met andere spelsystemen om te ervaren wat de taken zijn in andere spelsystemen. In de selectieteams streven wij naar dominant voetbal (veel balbezit) vanuit goed positiespel. De opstelling waarin dat gebeurt wordt bepaald door de aangestelde trainer.
Door spelers in hun jeugdopleiding in verschillende accenten binnen het 1:4:3:3 systeem te laten spelen, ontwikkelen zij meer inzicht in het voetballen. De nadruk moet echter wel liggen op technisch verzorgd voetbal op de helft van de tegenpartij, zowel bij balbezit (veel voor de goal van de tegenstander proberen te komen) als balverlies (vooruit verdedigen).

Teamindeling

Gedurende het seizoen moet duidelijk in kaart worden gebracht wat de kwaliteiten van onze jeugdspelers zijn. Dit gebeurt door middel van scouting, het bekijken van wedstrijden door de (hoofd)trainers en TJC en scoutingrapporten van leiders/trainers.
Het teamindeling proces wordt aangestuurd door de CVZ. Dit in afstemming met de trainers/leiders, scouting, jeugdcoördinatoren en seniorencommissie.

 • Uitzondering hierop is de indeling van de recreatieve teams senioren, dat gebeurt door de seniorencommissie.
 • De teamindeling is gereed voor aanvang van een seizoen, dit betekent gereed voor 1 juni van het betreffende jaar.
 • Klachten van ouders m.b.t. de indeling zullen altijd worden behandeld door de CVZ.

Richtlijnen voor jeugdspelers

 • Richtlijnen die voor elke speler van belang zijn, onafhankelijk van zijn positie in het team:
 • Denken in teamverband, elkaar steunen en sterk maken.
 • Lef en overtuiging uitstralen. Nooit laten merken dat je twijfelt of aangeslagen bent.
 • Boven je tegenstander staan, maar wel met respect.
 • Beslissingen van de (assistent) scheidsrechter accepteren.
 • De organisatie handhaven.
 • Duidelijk aan je medespelers laten zien wat je van plan bent.
 • Elkaar coachen op een positieve manier.
 • Speltempo niet aanpassen aan de tegenstander.
 • Spelen met de ruimtes op het veld.
 • Als het gaat, altijd in de lengterichting van het veld spelen, anders in elk geval balbezit houden en de opening elders zoeken.
 • Gevoel hebben voor onderlinge afstanden (8 tot 10 meter uit elkaar).
 • De keuzemogelijkheden voor de tegenstander zo klein mogelijk houden.
 • Goed omgaan met veld- en weersomstandigheden.
 • Voortdurend aan jezelf werken.
 • Coachbaar zijn!

Richtlijnen voor jeugdleiders

De jeugdleiders hebben een moeilijke taak om uit te voeren. Zij dienen zich te realiseren dat ze de vereniging vertegenwoordigen en tevens een voorbeeldfunctie bekleden. 
Standaardeisen die aan een jeugdleider gesteld worden:

 • Een positieve instelling.
 • Coachbaar.
 • Geduldig.
 • Een voorbeeldfunctie kunnen uitoefenen.
 • De normen en waarden van VV Nederhorst uitdragen en naleven.
 • Gedisciplineerd.

Daarnaast moet de jeugdleider de randvoorwaarden zien te scheppen voor een optimaal leerklimaat.

 • In het jeugdvoetbal mag het wedstrijdresultaat nooit op de eerste plaats staan.
 • Je bent bezig met het opleiden van spelers.
 • Zorgen voor een prestatieklimaat bij de spelers. De wil om te winnen moet groot zijn.
 • Prestaties verlangen, maar geen resultaat eisen.
 • Jeugdspelers moeten zo hoog mogelijk spelen, uiteraard aangepast aan de lichamelijke en mentale kwaliteiten van de speler.
 • Enthousiasme en gedrevenheid uitstralen en niet zoeken naar excuses bij falen en geef voetbalproblemen zoals jij ze ziet door aan de trainer, want die moet er iets aan proberen te doen.
 • Zorgen voor een regelmatig contact met de trainer over de ontwikkeling van de spelers als individu en in teamverband.
 • Blessures tijdig doorgeven aan de trainer.
 • Tijdig informeren naar afgelastingen, ingelaste wedstrijden of veranderde aanvangstijden.
 • Er voor zorgen dat de spelers zich voor, tijdens en na de wedstrijd netjes gedragen. Zij zijn namelijk het visitekaartje van de club.
 • Zorg dragen voor het materiaal dat beschikbaar is gesteld door de club, zoals tenue, ballen, waterzak, etc.
 • Een wisselschema bijhouden, zodat de spelers regelmatig een wisselbeurt hebben.
 • Er op toe zien dat kleedkamers na gebruik schoon en ordelijk worden achtergelaten.

Voor een uitgebreide bespreking van de rol van de leider verwijzen wij ook graag naar het Handboek Jeugdleider dat een integraal onderdeel vormt van het Voetbalbeleid van VV Nederhorst.

Tot slot

Het voetbaltechnisch opleidingsplan is een breed gedragen, “levend” document, waarbij de CVZ de verantwoordelijkheid zal dragen voor een adequate naleving hiervan.
De TJC onderhoudt het plan en controleert de uitvoering hiervan. Mochten er aanpassingen nodig zijn, dan moet dat mogelijk zijn. Het plan moet met zijn tijd meekunnen. Wijzigingen dienen aan alle betrokkenen te worden voorgelegd en moeten door het hoofdbestuur worden bekrachtigd.

PDF klein