Ereleden
Jan van der Meer
Joost Lems
 
Overleden Ereleden
Piet van Huisstede 
Jan Hiemstra
Job van Mer
Jan van Dijk
Daan de Bruin  
Wil van de Heide
Herman van Kooten
 
Leden van Verdienste
Jan Vrijhoef
Richard Baar
GertJan Versluis
Truus Beekvelt
Jan van der Meer
Herman Verheul
Rene Versluis
Johan Boor en Helma van Mer
Koos Welvaart
Wil Fine
Anneke van Mer
 
Overleden Leden van Verdienste
Wim van Diermen
Piet van Huisstede
Daan de Bruin
Krijn Udo
Piet Wenneker
Jouke Breitsma
Nico van Mer
Jan Duikersloot
Hans Stalenhoef
Wim Vink
 
Nederhorst vrijwilliger beker
Ank van Huisstede 
Jan van der meer  
Truus Beekvelt
Vrony Wenneker
Richard Baar
Andre Siewertsen
Redactie Netwerk
Andre Stalenhoef
Schoonmaakploeg
( Loek bakker, Krijn Voorn, Jan Hagen, Hans van Mer, GertJan Versluis, Cees Jacobs)
 
Overleden vrijwilliger beker
Daan de Bruin
Jan Baar
Cees Bouwer Sr.
Gerrit van Benschop
Rinus Beekvelt
 
Vrijwilliger van het jaar
2012: Wim Dujardin
2014: Peter Middelkoop, Axel Terlien, Wim Breitsma
2015: Janny Vrijhoef, Sylvia Terlien, Sjaak Stalenhoef
2016: Julian Jansen, Johan Looijenga (websitecommissie)
2017: Ria Dirks en Ageeth Versluis

Opsteldatum : 03-09-2013

Status: vastgesteld in bestuursvergadering 02-09-2013

Aangepast en definitief in bestuursvergadering 04-11-2013

1. Algemeen

a. Jubilaris is iemand die een aaneengesloten lidmaatschap heeft gekend bij de vereniging van 25, 40 of 50 jaar.
b. Erelid, erevoorzitter en lid van verdienste zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging als zodanig zijn benoemd.

c. Een erelid wordt door het bestuur voorgedragen in de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering beslist met meerderheid van stemmen of iemand de titel erelid wordt verleend.
d. Een erevoorzitter wordt door het bestuur voorgedragen in de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering beslist met meerderheid van stemmen of iemand de titel erevoorzitter wordt verleend. Erevoorzitter is degene die na zijn/haar aftreden als voorzitter door het bestuur voorgedragen kan worden als erevoorzitter.

e. Een lid van verdienste kan rechtstreeks door het bestuur de titel ‘lid van verdienste’ verleend worden zonder voordracht in de algemene ledenvergadering.
f. Indien de stemmen staken in geval van een voordracht conform lid c en d wordt de voordracht verworpen. Stemming geschiedt schriftelijk.

g. De voordracht moet onderbouwd worden met argumenten en voldoen aan de hierna genoemde criteria.

2. Jubilaris

a. Alleen huidige leden van voetbalvereniging Nederhorst kunnen worden benoemd als jubilaris
b. De jubilarissen worden bepaalt aan de hand van de ledenlijst van de vereniging
c. Hierbij wordt uitgegaan van de ledenlijst zoals die op 15 mei van elk jaar volledig is bijgewerkt.

d. 15 mei 2013 wordt als eerste peildatum aangehouden.
e. De jubilarissen worden, indien mogelijk, 4 weken voor aanvang van de huldiging aan alle leden kenbaar gemaakt via de website van de vereniging. De betreffende jubilarissen worden voor publicatie op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor de huldiging.

3. Criteria benoeming lid van verdiensten, erelid en erevoorzitter
3.1 Lid van verdiensten
a. Langdurig lid van voetbalvereniging Nederhorst ( meer dan 20 jaar)
b. Langdurig actief als vrijwilliger (meer dan 10 jaar) waarbij de vrijwilligers activiteiten meerdere malen in een voetbalseizoen worden uitgeoefend

c. Heeft een voor alle leden herkenbare dienst of project uitgevoerd in het belang van de vereniging.

3.2. Erelid

a. Langdurig lid van voetbalvereniging Nederhorst ( meer dan 25 jaar)
b. Langdurig ononderbroken periode actief als bestuurslid (meer dan 15 jaar) en bijzondere verdienste als vertegenwoordiger van het bestuur binnen en/of buiten de vereniging.

3.3. Erevoorzitter

a. Langdurig lid van voetbalvereniging Nederhorst ( meer dan 25 jaar)
b. Langdurig ononderbroken periode actief als bestuurslid ( meer dan 15 jaar) en bijzondere verdienste als vertegenwoordiger van het bestuur binnen en/of buiten de vereniging.
c. Tenminste 9 jaar ononderbroken actief als voorzitter van de vereniging

4. Onderscheiding

Jubilaris, lid van verdiensten of erelid krijgt een bijbehorende speld, bloemetje en vermelding op de website van de vereniging.

5. Uitzonderingen en aanvullingen

a. aangezien de regeling zich richt op de waardering van de inzet van vrijwilligers worden betaalde functies niet meegenomen in de beoordeling van de voordracht.
b. Een kandidaat lid van verdienste en erelid moet van onbesproken gedrag zijn en mag de vereniging nooit in diskrediet hebben gebracht
c. Bij royeren van een lid door het bestuur, vervallen automatisch de titels lid van verdienste en of erelid.
d. Onderscheidingen worden in principe alleen toegekend als betrokkene nog actief is dan wel afscheid neemt.
e. In bijzondere gevallen is het wenselijk om de te benoemen ereleden of leden van verdiensten niet vooraf te informeren maar hen te verrassen.
f. Daar waar dit reglement en de statuten van voetbalvereniging Nederhorst niet in voorzien, beslist het bestuur.

6. Procedure:

a. Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten.
b. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet; tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.

c. Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering vastgelegd.
d. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt het bestuursvoorstel aan de leden voorgelegd.
e. Als de Algemene Ledenvergadering het voorstel bekrachtigt met meer dan 75% van de stemmen wordt de onderscheiding door het bestuur uitgereikt gedurende de Algemene Ledenvergadering.

f. Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen voor de afwijzing.

Nederhorst den Berg, nov. 2013.